bathtub jesus, originally uploaded by jenniferlarson.

Feb. 6.