(yesterday’s photo)

lunch, originally uploaded by jenniferlarson.